Kildegården 10, 4000 Roskilde

Vedtægter for

Roskilde Handicap Idrætsforening

Af 1972.

Revideret pr. 25. februar 2020

 

&1.  Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Roskilde Handicap Idrætsforening (RHIF)

Foreningens post adresse er formandens.

Foreningens hjemsted er: Kildegården 10, 4000 Roskilde.

Foreningen er stiftet den 28. marts 1972 og er medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund (Parasport Danmark) der er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF). Foreningen er endvidere medlem af Roskilde Idræts Union (RIU)

§ 2. Formål

Foreningens formål er at arbejde for fremme af motion, optræning og konkurrenceidræt der specielt tilgodeser handicappedes situation.

Endvidere at skabe grundlag for, at al idræt i foreningen kan foregå under betryggende ledelse og tilsyn.

Foreningen tilbyder forskellige idrætsgrene.

&3. Medlemskab

Som aktive medlemmer optages fortrinsvis fysisk og psykisk handicappede i alle aldre, herunder blinde og svagtseende.

Som støttemedlemmer kan alle optages.

Indmeldelse skal ske skriftligt på dertil beregnet indmeldelsesblanket til afdelingslederen eller bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske til afdelingslederen eller bestyrelsen.

&4. Kontingent

 Foreningens kontingent for de forskellige medlemskategorier jfr. § 3 fastsættes for 1 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.

& 5. Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for at det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (se § 10)

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, som består af fire medlemmer + 1 suppleant.

 • Der vælges:

  Formand

  Næstformand

  Kasserer

  Sekretær

  1 suppleant

  7. Offentliggørelse af navnene på de afdelingsledere som indtræder i bestyrelsen.

  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

  9. Eventuelt (hvor intet kan vedtages).

  Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

  Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, som meddelelse i foreningens medlemsblad ”Krykken” med en dagsorden samt på foreningens hjemmeside www.rohif.dk med indkaldelse og dagsorden.

  Indkaldelse skal indeholde specificeret dagsorden med angivelse af hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, samt om disse eventuelt er villige til genvalg.

  Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuelt vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Både aktive og støttemedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

  En forudsætning for stemmeafgivning er, at pågældende ikke er i restance med kontingent.Stemmeret kan kun udnyttes vil personligt fremmøde.

 • &6.Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamlingorsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at begæringener fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 5.

 • &7. Afstemningsregler

 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Ved afstemning er simpelt stemmeflertal afgørende.

 • Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jfr. §§ 12 og 13.

  Stemmeafgivningen skal, hvis ønske herom fremsættes af mindst 3 repræsentanter, ske skriftligt.

  Ved personvalg skal afstemning være skriftlig, hvis der er mere end 1 kandidat.

  & 8. Foreningens ledelse 

 • Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen, der foruden de ovennævnte poster består af afdelingsledere, der vælges på et møde i den respektive afdeling i februar måned, umiddelbart før Generalforsamlingen.

  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær er på valg i ulige år og næstformand, kasserer og suppleant er på valg i lige år.

  Genvalg kan finde sted.

  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 • & 9. Foreningens bestyrelse er forpligtet til at Protokolføre alle væsentlige aftaler, herunder de økonomiske forpligtelser.

  Regnskab

  • 10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

  Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år,

  Og status pr. 31. december til revisorerne. Revisorerne skal have afsluttet revisionen og påtegnet årsregnskabet inden 15. februar, og er i øvrigt til enhver tid bemyndiget til at foretage uanmeldt revision.

  § 11. Våben på tegning

    Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
 • &12  Vedtægtsændringer
  •  Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de stemmeberettigede afgivne stemmer er for forslaget
  • &13. Opløsning Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis mindst 3/4 stemmer for forslaget. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling,

  Som lovligt indvarslet er beslutningsdygtig uden hensynstagen til antal stemmeberettigede.

 • &14 I tilfælde af at opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele Parasport Danmark, og kan kun anvendes til idræt for handicappede.

  Sidst ændret på Ordinær generalforsamling 25. februar 2020.

   

   

  Formand Geert Hansen                                                                              Dirigent Sigfred Nielsen