Kildegården 10, 4000 Roskilde

 REFERAT FRA ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I RHIF

 Tirsdag d.28. FEBRUAR 2023 .

              DAGSORDEN:

              1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

              2.     Formandens beretning for det forgangne år.

              3.     Forelæggelse af regnskab for det forgangne år til   

                      godkendelse ( I henhold til § 10 i vedtægten )

              4.     Fastsættelse af kontingenter.

              5.     Behandling af evt. indkomne forslag. 

              6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                      På valg er:

       Formanden. Geert Hansen. ( Modtager genvalg.)      

       Sekretæren. Kathe Hansen ( Modtager genvalg.)

       Suppleant. Per Hansen. ( Modtager genvalg).

              7.    Offentliggørelse af de i afdelingerne valgte

                      afdelingsledere, som indtræder i bestyrelsen. 

               8.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

       På valg er:

       Revisorerne Ole Bæk og Bitten Bolvig.

       Og revisorsuppleant Sigfred Nielsen  ( De modtager

       alle genvalg).    

9.    Eventuelt (hvor intet kan vedtages).

Lidt over kl.19:00 indledte formanden - Geert Hansen - med at byde

velkommen til den 51. ordinære generalforsamling, hvorefter vi skred

til punkt 1. Der var ca. 18 fremmødte. Under samlingen blev der budt

på øl og vand.

                                                                                                                    s.1.

Ad 1       Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Til dirigent foreslog formanden Sigfred Nielsen, som blev valgt, og

derefter overtog han styrpinden på generalforsamlingen.

Til referent: Poul Madsen meldte sig og blev valgt.

Valg af stemmetællere: Vi sprang punktet over. 

Ad 2      

Formandens beretning for det forgangne år.

Geert aflagde beretning for det gamle år. 2022.

Årsberetning.:

I året 2022 slap vi endelig af med Covid-19. Den helt store begiven -

hed var vores 50 års jubilæum i marts. Det blev et godt arrangement

med 50 - 60 gæster, med god mad og drikke og en flot jubilæumskage.

I årets løb blev vi også belønnet med Roskilde Kommunes Handicap -

pris på 5.000 kr. samt Nordeas Idrætsklubpris på 4.600 kr. Da vi er

kommet godt i gang, er det blevet til flotte medaljer, og den fineste var

Per Hansen, der vand guld i FM ( Forbundsmesterskabet ) i luftgevær,

elektronskydning på 10 m.-bane. Per blev hædret i år til Idrættens Dag

i Roskilde-hallen.

Desværre har RHIF - i 2022 - et lille underskud, som gør, at bestyrel -

sen foreslår en lille kontingentforhøjelse, efter at vi ellers - i de seneste

5 år - ikke har hævet kontingentet. 

Vi har fået en ny hjemmeside, som er blevet rost fra flere sider som

nem og overskuelig.

Og vi har vores flotte klubblad ” Krykken ”, som bliver udgivet 4 gange

om året, så numrene er bedre tilpasset højtiderne og vores sæsoner.

Kiosken har nu igen en omsætning som før Covid-19-krisen.

Vi er nu 79 aktive medlemmer og et antal støttemedlemmer.

På bestyrelsens vegne.

Geert Hansen. Formand.                                                                     

                                                                                                                    s.2.

Efter afslutningen på selve beretningen ville Geert gerne komme med

en udnævnelse. Bestyrelsen har drøftet, om der - i foreningen - er nog -

en, som de vil hædre som æresmedlem. Derefter kaldte han Lars F. op,

og han blev udnævnt som nyt æresmedlem. Han fik den vanlige lille nål med vores logo og et bevis i glas og ramme. Lars takkede for udnævnel - sen.

Spørgsmål og kommentarer fra salen:

Der var ikke nogle spørgsmål direkte til beretningen.

Men der blev talt lidt om varmen i klubhuset. Geer orienterede om, at

varmen normalt bliver styret centralt. Det gælder for hele Kildegården.

Temperaturen er på 19 gr. alle hverdage på næsten hele Kildegården.

( Idrættens Hus, har 21 gr. ). I week-enden er der skruet ned for var -

men. De gamle utætte døre og vinduer, på nordsiden af vores klubhus

gør, ikke situationen bedre. Vi har i mange år søgt om at få dem reno -

veret, men der er ikke bevilget penge til det endnu. Geert lovede at

kontakte Kommunen igen.

Og der blev snakket om Krykken. Ved en fejl har ingen af de synshan - dicappede fået årets første nummer elektronisk. En person, Henrik

Jensen, som er synshandicappet har fået to eksemplarer med posten.

Og der er problemer med, at bladet bliver sendt elektronisk i forskellige formater, hvilket volder problemer med at kunne få dem oplæst. Lars F. oplyste, at han har talt med Jessica Dammen ( klubbens Krykkenan -

svarlige ). Hun tager sig af problemet. Krykken skal sendes i word-for -

mat, som oprindeligt og ikke i de formater, som det er ændret til et par gange i de senere år.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev beretningen godkendt.

Ad 3 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godken delse ( Jvf. § 10).

Årsregnskabet var blevet runddelt før samlingen.

Kirsten K. fremlagde regnskabet og uddybede: 

De xxx kr. under sponsorat er summen af de to priser, som formand -

en nævnte i sin beretning. Og de xxx kr. i gave er jubilæumsgaven.

                                                                                                                    s.3.

Kiosken har givet et uventet højt overskud på ca. xxx                                                                                                                                                              

Den høje udgiftspost under Lokalomk./div.rep er på grund af reparati -

on af nogle geværer. I øvrigt: Vi afskriver skydeanlægget over en 10

 - årig periode.

Vedr. Aktiver & Passiver: Beløbet under Øvrige tilgodehavende er sids -

te rate af baneleje i Bowling og køb af hagl til skydeafdelingen.

Skyldige omkostninger er udspecificeret under noter.

Årets resultat ser knap så godt ud med et underskud på ca. xxx kr.

Egenkapitalen pr. 31/12 – 22: ca. xxx

Spørgsmål og kommentarer fra salen:

Forslaget om kontingentforhøjelse blev drøftet temmelig meget. Der

blev sat spørgsmålstegn ved nødvendigheden af dette. Blot på grund

af et enkelt årsresultat med et betragteligt underskud. Og efter en

5 - 6 år uden behov for en forhøjelse. Flg. faktorer taler for: En stor

stigning i livredderløn. Kontingentet for svømmerne blev drøftet. Et

faldende Kommunalt tilskud. Vi modtager dette tilskud for alle aktive

 - bosat i Roskilde Kommune - uanset alder.

Flg. taler imod: Fremover sparer vi xxx kr. om året i udgifter til alarm

fordi, at vi får et nyt system. Der har været udgifter til fejlalarmer i de

senere år. Vi får et briksystem som i Hovedbygningen. Man slipper

altså for at skulle indtaste koder.

I øvrigt blev der påpeget, at vi ligger i den lave ende med kontingent -

satser i sammenligning med mange Københavnske idrætsforeninger.

Egenbetalingen til stævner blev diskuteret.

Regnskabet blev uden yderligere spørgsmål, kommentarer og drøftel -

ser godkendt.

Ad 4       Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 100 kr. pr. år. De nye

satser skulle således blive:                                                                                                                  s.4.

                                                                                 Ny sats:          Tidligere sats.

Aktive medlemmer over 25 år:                              1.800 kr.                 1.700 kr.

Aktive medlemmer under 25 år:                            1.200 kr.                 1.100 kr.

Aktive medlemmer i svømmeafd. over 25 år:       2.100 kr.                 2.000 kr.

Aktive medlemmer i svømmeafd .under 25 år:    1.600 kr.                 1.500 kr.     

Støttemedlemmer:              Ingen ændring.            200 kr.

Forslaget blev - med stort flertal - vedtaget.

Ad 5

Behandling af evt. indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag.

Ad 6      

Valg af bestyrelse.        

På valg er: Formand. Geert Hansen( modtager genvalg). Han blev valgt.

                  Sekretær. Kathe Hansen( modtager genvalg). Hun blev valgt.                                   

                  Suppleant. Per Hansen. ( modtager genvalg). Han blev valgt. 

Ad 7       Offentliggørelse af de i afdelingerne valgte afdelingsledere, som indtræder i bestyrelsen.

              

               Bowling og showdown:       Lars Friis Rasmussen.

                El-skydning:                        Jan Olsen.

               Skydning:                            Kathe Hansen.

               Svømning:                           Anika Senbergs                 

               Tandem:                              Ole bæk.

               Boccia:                                Ulrich Banas.

               Goalball:                              Ricky Nielsen.  

Ad 8:     

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

Alle revisorer er på valg.

Revisor Bitten Bolvig. ( modtager genvalg). Hun blev valgt.

Revisor Ole Bæk.  ( modtager genvalg) Han blev valgt.      

Revisorsuppleant Sigfred Nielsen ( modtager genvalg). Han blev valgt.   s.5.                                                                                                                                                                     

Ad 9:     

Eventuelt ( Hvor intet kan vedtages ).

Flg. emner var oppe under eventuelt.:

Lars F. fortalte, at en ny dame er interesseret i at bowle på dagholdet.

Det er Lars F., der har påtaget sig at stå for anskaffelser af nye trøjer eventuelt. Den tidligere leverandør er muligvis lukket. Lars har fundet

et andet firma nede ved Viby Sj., Profil-tryk. Tidligere skulle vi bestille

min. 20 trøjer af gangen. Profil-tryk leverer uanset antal.

Jessica mener, at vi kunne trænge til nye bluser med en mere frisk

farve og af en bedre kvalitet. Nogle, der er mere behagelige at have

på.

Installeringen af det nye alarmsystem foregår d. 31/ 3 - 23.

Vi har et arrangement d. 18 / 4 - 23. Kl. 9:30. i klubhuset. 7 - 8 børn

med synshandicap kommer og prøver at spille Show-Down, at skyde

el-skydning samt køre på børnetandemcykler.

Goalball-afdelingen har fået lov at holde deres Generalforsamling i

klubhuset. 

Ellers intet. Samlingen blev ophævet kl. 20:10.

Derefter takkede Sigfred for, at samlingen var forløbet i den sædvan -

lige gode ro og orden, hvorefter at der blev serveret wienerbrød og

kaffe. 

Referent:                                            Dirigent:

              

…………………………….                   ……………………………….

Poul Madsen.                                    Sigfred Nielsen.